శ్రమదానం కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని రైతులకు పిలుపునిచ్చిన-బాదినేని రాజేందర్

శ్రమదానం కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని రైతులకు పిలుపునిచ్చిన-బాదినేని రాజేందర్

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *